PROCEDURA SKARG SKŁADANYCH PRZEZ MARYNARZYKażdy Marynarz ma prawo wnieść skargę lub reklamację związaną z działalnością firmy I.E.S lub jednego z jej Klientów, jeśli jest przekonany ojej zasadności. O pojawieniu się skargi lub reklamacji powinien być każdorazowo poinformowany Dyrektor I.E.S lub Kierownik Działu. Skarga lub reklamacja powinna zawierać jej rzeczowy opis z uwzględnieniem ewentualnych roszczeń lub oczekiwań Marynarza.
Odpowiedzialność I.E.S rozpoczyna się od momentu podpisania kontraktu Marynarza z armatorem.
Marynarz może złożyć skargę lub reklamację: I.E.S ma obowiązek potwierdzenia otrzymania skargi lub reklamacji w ciągu 5 dni roboczych. Potwierdzenie otrzymania skargi lub reklamacji powinno zawierać jednoznaczną informację dotyczącą okresu jej rozpatrywania wykorzystując sposób komunikacji wskazany przez Marynarza. Czas rozpatrywania skargi lub reklamacji dotyczącej bezpośrednio działalności I.E.S ustala się na maksymalnie 15 dni roboczych od momentu potwierdzenia jej otrzymania. Czas rozpatrywania skargi lub reklamacji dotyczącej działalności jednego z Klientów I.E.S (armator) ustala się na maksymalnie 30 dni roboczych od momentu potwierdzenia jej otrzymania. W wypadku, gdy rozstrzygnięcie skargi lub reklamacji nastąpi niezgodnie z oczekiwaniami Marynarza, I.E.S ma obowiązek przedstawić Marynarzowi tryb ewentualnego dalszego postępowania w celu dochodzenia swoich roszczeń. I.E.S ma obowiązek zgłoszenia właściwej komórce administracji morskiej wszelkie nierozstrzygnięte skargi lub reklamacje.